fbpx

Regulamin Świadczenia Usług

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla strony: MagdaMeyer.eu

Data publikacji: 19.02.2023

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.       Serwis internetowy MagdaMeyer.eu działający pod adresem MagdaMeyer.eu (dalej: Usługodawca) jest prowadzony przez: FUNDACJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, numer BDO: 000460502, zwany dalej Fundacją.

1.2.       Sprzedaż realizacja usług oraz przyjmowanie reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie MagdaMeyer.eu.

1.3.       Kontakt Usługodawcy z Klientem nawiązywany jest za pośrednictwem strony i domeny MagdaMeyer.eu oraz podstron i subdomen strony MagdaMeyer.eu, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość

1.4.       Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie, Polityce prywatności oraz Polityce cookies publikowanych na stronie MagdaMeyer.eu.

1.5.       Niniejszy regulamin określa warunki składania zamówień, zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.6.       Serwis internetowy MagdaMeyer.eu jest ogólnodostępny, jednak w celu złożenia zamówienia i korzystania z usług coachingowo-szkoleniowych niezbędne jest ukończenie 18 roku życia, a także :

– posiadanie dostępu do Internetu;

– posiadanie sprzętowej możliwości korzystania z aplikacji ZOOM lub jej podobnych, umożliwiających komunikowanie się na odległość, z wykorzystaniem technik audio-video (w przypadku usług świadczonych na odległość);

– posiadanie adresu e-mail;

– akceptacja warunków niniejszego Regulaminu

1.7.       Kontaktowanie się z Usługodawcą możliwe jest za pomocą umieszczonego na stronie Usługodawcy formularza kontaktowego i wymaga podania prawidłowego zwrotnego adresu e-mail Klienta. W trakcie dalszej współpracy możliwe jest również kontaktowanie się za pomocą wskazanego przez Usługobiorcę adresu email i numeru telefonu.

1.8.       W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu email i/lub innych danych kontaktowych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu korespondencji oraz przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

1.9.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do korzystania, z podanego przez Klienta adresu e-mail oraz innych danych kontaktowych do komunikacji bieżącej związanej z realizacją zamówienia.

1.10.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Klienta w toku realizacji zlecenia adresu email, do informowania Klienta, w tym po zakończeniu realizacji zlecenia, o dostępnych usługach i aktualnościach Usługodawcy. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do usunięcia jego danych z bazy marketingowej Usługodawcy, w tym celu wystarczy wysłać email na adres: biuro@magdameyer.eu, z wpisanym w tytule: Wypisz mnie.

1.11.     Klient ma również możliwość zapisania się do Newsletter’a Usługodawcy. Formularz zapisu na Newsletter dostępny jest na stronie MagdaMeyer.eu., w zakładce Newsletter. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez zgłoszenie takiej prośby do Usługodawcy wysyłając na adres: biuro@magdameyer.eu, e-mail z wpisanym w tytule: Wypisz mnie lub klikając w link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newsletter’a.

1.12.     Zasady zbierania oraz wykorzystywania przez Usługodawcę danych osobowych określają: Polityka prywatności oraz Polityka cookies dostępne na stronie MagdaMeyer.eu.

1.13.     Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony internetowej Usługodawcy oraz używanych do kontaktu z Klientem aplikacji do komunikacji zdalnej, spowodowane: siłą wyższą, czynnikami technicznymi niezależnymi od Usługodawcy – w tym ograniczeniami w prędkości dostępnego Internetu lub problemami technicznymi dostawcy aplikacji, niedozwolonym działaniem osób trzecich, a także niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.14.     Zabronione jest wykorzystywanie strony Usługodawcy do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania spamu.

II SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1.       Zasady współpracy Usługodawcy z Klientem będącym osobą prawną, określone zostają każdorazowo w odrębnej umowie zawartej między Usługodawcą a Klientem.

2.2.      Klient będący osobą fizyczną, składa zamówienie: ustalając z Usługodawcą termin oraz zakres świadczenia usług, a następnie dokonując płatności z góry, przelewem na konto Usługodawcy o numerze mBank 85 1140 0026 0000 5433 5900 6708.

2.3.      Usługa powinna zostać opłacona przez Klienta będącego osobą fizyczną, nie później niż 24 godziny przed umówionym wcześniej terminem jej realizacji. Usługa nie opłacona 24 godziny przed zaplanowanym terminem jej realizacji, zostaje automatycznie anulowana.

2.4.      Klient będący osobą fizyczną ma prawo zrezygnować z przedpłaconej usługi w każdym momencie, o ile nastąpi to co najmniej 24 godziny przed uprzednio zaplanowanym terminem jej realizacji.

2.5.      W przypadku rezygnacji na co najmniej 24 godziny przed uprzednio zaplanowanym terminem realizacji usługi, Klient ma prawo wybrać całkowity zwrot dokonanej wpłaty lub, za zgodą Usługodawcy, przenieść wcześniej opłaconą usługę na inny termin.

2.6.      W przypadku decyzji Klienta, zgodnie z w punktem 2.5. niniejszego Regulaminu, o zwrocie wpłaty za przedpłaconą usługę, zostanie ona zwrócona Klientowi przez Usługodawcę, zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie 4.2. niniejszej umowy, w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o rezygnacji.

2.7.      Powiadomienie Usługodawcy o rezygnacji przez Klienta z przedpłaconej usługi zgodnie z punktem 2.4, powinno zostać przekazane Usługodawcy przez Klienta w formie pisemnej informacji wysłanej na adres email biuro@magdameyer.eu.      

2.8.      Usługa opłacona i nieodwołana na co najmniej 24 godziny przed umówionym terminem jej realizacji uznana zostaje za wykonaną i kwota dokonanej wpłaty nie podlega zwrotowi.

2.9.      Usługodawca może odmówić umówienia się z Klientem na kolejną usługę, między innymi gdy Klient:

a)   co najmniej 3 (trzy) razy odwołał, zgodnie z punktem 2.4., zaplanowaną i opłaconą wcześniej usługę – niezależnie od tego czy zadysponował zwrot wpłaty czy przeniesienie usługi na inny termin,

b)  co najmniej 1 (jeden) raz nie opłacił w terminie, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.3, zaplanowanej wcześniej usługi, powodując tym samym jej automatyczne anulowanie.

2.10.       Klient najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a poprzez złożenie zamówienia oświadcza, iż się z nim zapoznał i akceptuje jego postanowienia.

2.11.       Usługi za pośrednictwem strony Usługodawcy mogą być zamawiane przez osoby fizyczne, osoby, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2.12.       Możliwość zamówienia usług oferowanych na stronie Usługodawcy może być uzależniona od dostępności wolnych miejsc i wolnych terminów.

2.13.       Ostateczna rezerwacja miejsca w grupie szkoleniowej lub terminu usługi indywidualnej, następuje po dokonaniu przez Klienta zapłaty za zamawianą usługę. Do tego czasu Usługobiorca nie rezerwuje dla Klienta miejsca/terminu.

2.14.       Złożenie zamówienia przez osobę fizyczną każdorazowo wymaga podania danych Klienta umożliwiających prawidłowe wystawienie dokumentu sprzedaży.

2.15.       Klient zamawiający usługę zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych. Niedozwolone jest dokonanie zakupu z użyciem pseudonimu lub danych odmiennych od własnych. Usługodawca nie weryfikuje danych Klienta, jednak w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż w procesie zamówienia Klient podał nieprawdziwe dane Usługodawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.16.       Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach, podstronach w domenie i subdomenach MagdaMeyer.eu oraz w mediach społecznościowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.

III REZYGNACJA, ODSTĄPIENIE, ZMIANY UMOWY I ZWROT WPŁAT

– z powodów leżących po stronie Usługodawcy.

3.1.       W przypadku, gdy realizacja całości lub części zamówionych usług okaże się niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może zaproponować Klientowi:

1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku dalszej realizacji zamówienia);

2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa lub nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części możliwej do realizacji zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, przy czym Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie.);

3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie uzgodnione z Klientem. Zamówienie zrealizowane na podstawie świadczenia zastępczego po jego zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako finalne i przysługujące w tej samej cenie co zamówienie pierwotne;

4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie

3.2.       W przypadku braku możliwości realizacji przez Usługodawcę zamówienia Klienta, we wcześniej umówionym zakresie lub terminie, Usługodawca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email Klienta podany podczas rejestracji, niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu planowanego rozpoczęcia usługi.

3.3.       Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części z powodów stojących po stronie Usługodawcy, została dokonana z góry, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 7 (siedem) dni od dnia wysłania takiej informacji. Wobec części zamówienia zrealizowanej zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, zachowują ważność wszystkie przyznane uprzednio Klientowi zniżki, wynikające z zakupienia przez niego usług w pakiecie promocyjnym tj. kwota należnego zwrotu zwracana jest proporcjonalnie do wartości usług zrealizowanych i niezrealizowanych.

– dodatkowe postanowienia dotyczące Konsumenta

3.4.       Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, z uwzględnieniem postanowień punktu 3.7. niniejszego regulaminu.

3.5.       Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego elektronicznie na adres email: biuro@magdameyer.eu

3.6.       W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca otrzymane od Nabywcy płatności niezwłocznie, ale nie później niż 7 dni od dnia, w którym został poinformowany o skorzystaniu przez Nabywcę z prawa odstąpienia od umowy.

3.7.       Jeśli termin rozpoczęcia świadczenia usług wobec Klienta, który jest konsumentem, został na życzenie Klienta ustalony na datę, która wypada przed upływem 14-dniowego terminu przysługującego Klientowi będącemu konsumentem na odstąpienie od umowy, rozumiane to będzie automatycznie jako żądanie Klienta rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem przysługującego mu terminu odstąpienia od umowy. Za usługi zrealizowane przez upływem 14 dniowego terminu odstąpienia, należne jest Usługodawcy od Klienta wynagrodzenie na zasadach niniejszego Regulaminu w szczególności zgodnie z postanowieniami punktów 3.9., 3.10. oraz 3.11.

3.8.       W przypadku rezygnacji Klienta w całości z wcześniej zakupionych i  opłaconych usług, w tym usług zakupionych w pakiecie, także po upływie 14 dni od daty złożenia zamówienia, ale jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usług, Klient otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty w ciągu 7 dni (siedmiu) roboczych licząc od dnia otrzymania przez Usługodawcę emaila od Klienta ze zgłoszeniem rezygnacji. Zwrot dokonany będzie z uwzględnieniem postanowień punktów 3.9., 3.10. oraz 3.11 niniejszego Regulaminu.

3.9.       Klient może zrezygnować także z części zakupionego pakietu usług, nawet już po rozpoczęciu ich świadczenia. Jednak w tej sytuacji zwrot wpłaty zostanie przeliczony zgodnie z obowiązującym cennikiem, w taki sposób, że za każdą wykonaną część usługi pakietowej zostanie pobrana opłata jak za usługę pojedynczą (niepakietową) tj. wszelkie zniżki pakietowe tracą dla tej transakcji ważność. Rozliczenie i ewentualny należny zwrot nadpłaty Klient otrzyma w ciągu 7 dni (siedmiu) roboczych licząc od dnia otrzymania przez Usługodawcę emaila od Klienta ze zgłoszeniem rezygnacji.

IV FORMY PŁATNOŚCI

4.1.       Zapłaty za zamówiony usługę, można dokonać wyłącznie przelewem na konto Usługodawcy.: mBank 85 1140 0026 0000 5433 5900 6708

4.2.       Płatność za usługę każdorazowo dokonywana jest przez Klienta z góry, zgodnie z aktualną ofertą.

4.2.       Ewentualny zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient i Usługodawca wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu.

V CENY PRODUKTÓW i USŁUG

5.1.       Aktualne ceny produktów i usług każdorazowo wskazane są na stronie Usługodawcy lub ustalane indywidualnie w korespondencji mailowej z Klientem.

5.2.       Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen usług podanych na stronie Internetowej, wprowadzania nowych usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy zakupu usług oferowanych przez Usługodawcę przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VI REALIZACJA USŁUG

6.1.       Usługi realizowane w formie online dostarczane będą za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej –  w sposób i w terminach zawartych w ofercie lub ustalonych indywidualnie z Klientem.

6.2.       Usługi zamówione do realizacji w kontakcie bezpośrednim, realizowane będą w terminach i w miejscu ustalonym indywidualnie z Klientem.

6.3.       Nabywca uzyskuje dostęp do usługi w zakresie, na warunkach i na okres opisany w ofercie obowiązującej w chwili dokonania zakupu, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

VII POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7.1.       Coaching oraz techniki warsztatowo-szkoleniowe nie zastępują psychoterapii, ani nie są właściwą metodą rozwiązywania głębokich problemów osobistych i emocjonalnych Klienta. Osoby będące w trakcie procesów psychoterapeutycznych lub leczenia medycznego powinny przed rozpoczęciem pracy coachingowej i warsztatowo-szkoleniowej skonsultować swoją chęć skorzystania z usługi z osobą prowadzącą psychoterapię lub leczenie.

7.2.       Usługodawca nie gwarantuje Klientom osiągnięcia założonego podczas realizacji usług coachingowych lub szkoleniowo-warsztatowych celu osobistego lub zawodowego, a jedynie dostarczenie danych i metodologii możliwej do wykorzystania przez Klienta w procesie dochodzenia do wybranego celu. Coaching i techniki szkoleniowo-warsztatowe są środkiem rozwoju umiejętności i wspierania skutecznego działania Klienta w z góry założonych przez niego dziedzinach życia prywatnego lub zawodowego i wymagają od Klienta pełnego osobistego zaangażowania w proces.

7.3.       Osoby będące podczas coachingu lub szkolenia pod wpływem środków odurzających lub zachowujące się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, mogą zostać usunięte ze szkolenia lub sesji coachingowej. Usługę w takiej sytuacji uważa się za wykonaną, a płatność nie podlega zwrotowi.

7.4.       Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności i przerwy w przyjmowaniu zamówień. Informacja o zawieszeniu wraz z podaniem jego planowanego okresu, znajdzie się każdorazowo na stronie MagdaMeyer.eu.

VIII REKLAMACJE

8.1.       Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów można składać, przesyłając stosowną wiadomość na adres biuro@magdameyer.eu.  Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych wad usługi oraz oczekiwania Klienta związane z reklamacją.

8.2.       Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

8.3.       Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

IX PRAWA AUTORSKIE

9.1.       Treści autorskie dostępne na stronie Usługodawcy oraz dostarczane Klientowi w trakcie świadczenia usług, o ile nie zaznaczono inaczej, stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do wszelkich udostępnianych treści przysługują wyłącznie Usługodawcy i nie podlegają zbyciu w wyniku opublikowania ich na stronie, ani w wyniku korzystania z usługi świadczonej przez Usługodawcę.

9.2.       Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie treści publicznie udostępnionych na stronie Usługodawcy MagdaMeyer.eu bez należnego przypisania do nich praw w formie: źródło: MagdaMeyer.eu – Coaching & Zarządzanie Zmianą; oraz kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie treści z płatnych produktów, w tym produktów cyfrowych, Usługodawcy; a także nieautoryzowane kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie treści dostarczanych Klientowi przez Usługodawcę w toku świadczenia usług, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

9.3.       W przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich Usługodawcy, niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego, Usługodawca może uniemożliwić Klientowi dostęp do usług, jak również odmówić sprzedaży kolejnych.

X DANE OSOBOWE

10.1.     Aktualne zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, są opisane na stronie https://www.magdameyer.eu/polityka-prywatnosci/

10.2.     W toku realizacji transakcji Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

10.3.     Strona Usługodawcy wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Usługodawcy do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze strony Usługodawcy przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości strony.

10.4.     Strona MagdaMeyer.eu wykorzystuje pliki cookies również do monitorowania korzystania z Klienta z zakupionego prawa dostępu do produktów cyfrowych

10.5.     Strona MagdaMeyer.eu dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:

1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.

2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

10.6.     Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Usługodawca informuje, iż ich usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie  strony Usługodawcy lub jej niektórych składników.

10.7.     Strona rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze strony,

2. Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności strony,

3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,

4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,

5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług strony.

10.8.     Pełne informacje o wykorzystywanych plikach cookies znajdują się pod adresem https://www.magdameyer.eu/polityka-cookies/

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.     Usługodawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

11.2.     W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

11.3.     Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.

11.4.     Wszystkie nazwy produktów i usług oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

11.5.     Usługodawca zwraca uwagę, że strona zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona na stronie Usługodawcy, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające stronę Usługodawcy zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Usługodawcy lub osoba odwiedzająca stronę internetową Usługodawcy ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

11.6.     O każdej zmianie regulaminu Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klientów niezwłocznie publikując pełną treść aktualnego Regulaminu na stronie MagdaMeyer.eu

11.7.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

11.8.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.02.2023

11.9.     Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

………………………………………………

 (Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

 ………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  “Twój StartUp”, Żurawia 6/12 lok. 766,  00-503 Warszawa

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

Data zawarcia umowy ……………………………………………………………………………………………

Przedmiot umowy ………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                        ……………………………

                                                                                                      Podpis konsumenta

Data: ………………………….

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

 (Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

 ………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  “Twój StartUp”, Żurawia 6/12 lok. 766,  00-503 Warszawa

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było ………………………………………………………………………………………………….

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:

1. wnoszę o obniżenie ceny usługi do kwoty ………………………………………………………………. ;

2. wnoszę o wykonanie usługi uzupełniającej w postaci

3. ……………………………………………………………….;

4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

                                                                                                        ……………………………

                                                                                                      Podpis konsumenta

Data: ………………………….

* niepotrzebne skreślić.

Polityka prywatności

Polityka cookies

error: Ta treść jest chroniona. Nie można jej kopiować.