Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego działającego pod nazwą: MagdaMeyer.eu

 

Data publikacji: 26.11.2020

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy MagdaMeyer.eu działający pod adresem MagdaMeyer.eu/kursy (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: FUNDACJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, numer BDO: 000460502, zwany dalej Fundacją.

Sprzedaż produktów, realizacja usług oraz przyjmowanie reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie MagdaMeyer.eu.

Sklep prowadzony jest za pośrednictwem strony i domeny MagdaMeyer.eu oraz podstron i subdomen  strony MagdaMeyer.eu, a także Platformy Web2Learn, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień, zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :

 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie adresu e-mail;
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 • włączona obsługa javascript;
 • zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 • akceptacja plików cookies.

1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

1.5 Klient dokonując zakupu zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych. Nie dozwolone jest dokonanie zakupu z użyciem pseudonimu lub danych odmiennych od własnych.

1.6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

1.7. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie musi wymagać zarejestrowania. 

1.8. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu oraz domenie MagdaMeyer.eu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)

2.2. Klient, składa zamówienie, wskazując produkty i usługi, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.3. W Koszyku, Klient ma możliwość:

 • dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości;
 • wskazania adresu, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury;
 • wyboru sposób płatności
 • dodania kodu rabatowego.

2.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.5. Wysyłka zakupionych produktów cyfrowych realizowana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 dnia  roboczego od momentu wpływu płatności na konto Sklepu. Wysyłka produktów innych niż cyfrowe realizowana jest w terminie podanym w ofercie.

2.6  Zamówienia składane drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane mogą być dopiero w kolejnym dniu roboczym.

2.7. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.8 W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

2.8.1.anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

2.8.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
2.8.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
2.8.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie

2.9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zamówienia.

Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

2.10. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu email i/lub innych danych kontaktowych, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

2.11. W przypadku rezygnacji z niewykorzystanej części usług zakupionych w pakiecie – Klient może zrezygnować już po rozpoczęciu świadczenia usług z niewykorzystanej części pakietu. Zwrot wpłaty zostanie przeliczony i dokonany zgodnie z cennikiem usług indywidualnych.

III CENY PRODUKTÓW

3.1. Aktualne ceny produktów każdorazowo wskazane są na stronie Sklepu oraz w aktualnych ofertach promocyjnych.

3.2 Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

IV FORMY PŁATNOŚCI

4.1.Zapłaty za zamówiony produkt / usługę, można dokonać:

4.1.1. za pomocą: usługi PayPal

4.1.2 za pomocą usługi Przelewy24

4.1.3 przelewem na konto Sklepu tj.:  85 1140 0026 0000 5433 5900 6708

4.2 Płatność za Produkt każdorazowo dokonywana jest przez Klienta z góry, zgodnie z aktualną ofertą.

4.3. Ewentualny zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient i Sklep wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu.

V DOSTAWA PRODUKTÓW

5.1  Zakupiony produkt zostanie dostarczony do Klienta, drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, w tym poprzez przesłanie linku umożliwiającego dostęp do produktu, w tym jego pobranie lub poprzez przekazanie Klientowi loginu i hasła umożliwiających dostęp do produktu poprzez dedykowaną stronę internetową i/lub platformę e-learningową.

5.2 Produkty cyfrowe mogą zawierać opcję dostarczania treści partiami (treści uwalniane są co jakiś czas) zgodnie z harmonogramem dostarczania opisanym w Ofercie.

5.3 Usługi realizowane w formie online dostarczane będą za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej –  w sposób i w terminach zawartych w ofercie lub ustalonych indywidualnie z Klientem.

5.4 Usługi zamówione do realizacji w kontakcie bezpośrednim, realizowane będą w terminach i miejscu ustalonym indywidualnie z Klientem.

5.5 Nabywca uzyskuje dostęp do produktu/ usługi w zakresie, na warunkach i na okres opisany w ofercie obowiązującej w chwili dokonania zakupu.

5.6 W toku korzystania przez Nabywcę z Produktu cyfrowego, Sprzedawca będzie odnotowywał podejmowane przez Nabywcę działania. W tym celu wykorzystywane mogą być pliki cookies.

VI PRAWA AUTORSKIE

6.1 Będące w ofercie Sklepu Produkty stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu przysługują Sprzedawcy i nie podlegają zbyciu w toku transakcji. Nieautoryzowane kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie produktów bez pisemnej zgody Sprzedawcy pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

6.2 W przypadku naruszenia przez Nabywcę praw autorskich do Produktów, Sprzedawca, niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego, może uniemożliwić Nabywcy dostęp do Produktu, jak również odmówić sprzedaży kolejnych.

VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1 Konsument ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci zakupionego produktu bez podawania przyczyny przed dostarczeniem pierwszych treści.

7.2 Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego elektronicznie na adres email: kursy@magdameyer.eu

7.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca otrzymane od Nabywcy płatności niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o skorzystaniu przez Nabywcę z prawa odstąpienia od umowy. 

 VIII REKLAMACJE

8.1 Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów można składać, przesyłając stosowną wiadomość na adres kursy@magdameyer.eu.  Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych wad Produkty oraz oczekiwania Nabywcy związane z reklamacją.

8.2 Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Nabywcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

8.3 Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

IX DANE OSOBOWE

9.1 Aktualne zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, są opisane na stronie http://www.magdameyer.eu/polityka-prywatnosci/

9.2 W toku realizacji transakcji Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

9.3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Cookis pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu.

9.4 Sklep wykorzystuje pliki cookies również do monitorowania korzystania z Klienta z zakupionego prawa dostępu do produktów cyfrowych

9.5. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:

 1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
 2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

9.6. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników.

9.7 Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

 1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu,
 2. Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Sklepu,
 3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
 4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
 5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.

9.8 Pełne informacje o wykorzystywanych plikach cookies znajdują się pod adresem http://www.magdameyer.eu/polityka-cookies/

X NEWSLETTER

10.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny Sklepu.

10.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Sklep informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

12.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

12.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.

12.4. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

12.5. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

12.6. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

12.7. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

12.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

12.9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.11.2020

12.10 Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………

     (Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

               (adres osoby składającej pismo)

                                                                                                     Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

                                                                                                     “Twój StartUp”                                               

 1. Żurawia 6/12 lok. 766

                                                                                                     00-503 Warszawa

                                                                                                     Adres do doręczeń:

                                                                                                     …………………………………

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

 1. Data zawarcia umowy ……………………………………………………………………………………………
 2. Przedmiot umowy ………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                        ……………………………

                                                                                                      Podpis konsumenta

Data: ………………………….

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

     (Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

               (adres osoby składającej pismo)

                                                                                                     Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

                                                                                                     “Twój StartUp”                                               

 1. Żurawia 6/12 lok. 766

                                                                                                     00-503 Warszawa

                                                                                                     Adres do doręczeń:

                                                                                                     f…………………………

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:

 1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ………………………………………………………………. ;
 2. wnoszę o usunięcia wady;
 3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
 4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

                                                                                                        ……………………………

                                                                                                      Podpis konsumenta

Data: ………………………….

* niepotrzebne skreślić.